TPE Bilgi ve Doküman Birimi, marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model konularında başvuru yapmak isteyen üyelerimize ücretsiz danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir.

1

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, logolar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul edilir.

Tescil başvurusunda bulunmayı planladığınız bir markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin daha önceden tescilli olup olmadığını, ya da tescil başvurusunda bulunulup bulunmadığını http://online.tpe.gov.tr/trademark/search/trademark/tmsearch.jsp  adresinde araştırma yaparak öğrenebilirsiniz.

2

Marka tescil başvurusu için

 •  Bilgisayarda veya daktilo ile doldurulmuş form dilekçe,
 •  5 Adet marka örneği ve
 • Marka başvuru ücreti dekont aslının  hazırlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak Enstitü tarafından talep edilen ücretlere http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/fees/informationDetail?id=101  adresinden ulaşılabilir. Tescil edilen bir marka, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek suretiyle tescili bir markanın korunması mümkündür. 

3

Marka Tescil Süreci

 • Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır.
 • TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin  kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bülteninde yayınlanır.
 • Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.
 • Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun  kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır.
 • İtiraz üzerine Enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir.
4

Marka Tescilinin Sağladığı Avantajlar

 • Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.
 • Marka tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Ayrıca tescilli marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.
 • Tescil olmayan markalar, markaların tescili korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.
1

Patent & Faydalı Model Nedir?

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi'dir.

Patent/Faydalı Model Başvurusu için gerekli evraklar;

Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunun" dikkatlice okunması gerekir. Kılavuza, www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 • Başvuru dilekçesi, (TPE’nin internet sitesinden elde edilebilir, 1 nüsha)
 • Buluşu açıklayan tarifname, (3 nüsha)
 • Korunması istenilen bu buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerini kapsayan istemler, (3 nüsha)
 • Gerekli görülüyorsa buluş ile ilgili teknik resimler, (3 nüsha)
 • Özet, (3 nüsha)
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı (banka dekontu) 
2

Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşlemektedir?

 • Başvuru Enstitü tarafından alındıktan sonra, en fazla 1 ay içinde, başvurunun alındığı ve başvurunuzda şekli eksiklik olup olmadığına dair bir yazı karşı tarafa gönderilir.
 • Daha sonraki işlemler tarafınıza yazılı olarak bildirilir.
 • Patent veya faydalı modele ilişkin koruma tarihi, başvuru tarihinden itibaren başlar.
 • Belge alımına ilişkin standart süreler yoktur, süreç içinde gelişen durumlara göre değişebilmektedir.
3

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?

 • Faydalı model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir.
 • Yurt içinde özellikle KOBİ'lerin ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
 • Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir.
 • Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir.
 • Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur. 
4

Patent Maliyeti Nedir?

Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitesinde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Ayrıca 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılmış başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden faydalanılması da söz konusudur.  

5

Patentin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar.
 • Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.
 • Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
 • Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
 • Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
1

Tasarım nedir?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;


“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

2

Tasarım Tescili Süreçleri Neleri İçerir?

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.

 

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.


Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama: Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.


Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır.
3

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?

Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile

 • Üretim yöntemi,
 • Ürünün kullanım amacı,
 • Fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar
 • Koruma altına alınamaz.

Tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınann, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir.

4

Tasarım başvurusu için gerekli evraklar

 • Başvuru formu
 • Ücret
 • Varsa enstitü vekil siciline kayıtlı vekile verilmiş olan Vekaletname
 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması ve vekil tayin edilmemesi durumunda İmza sirküsü
 • Başvuruda rüçhan hakkının talep edilmesi durumunda Rüçhan belgesi ve Türkçe tercümesi

gerekmektedir.

Endüstriyel tasarım tescil maliyetlerine ilişkin olarak Enstitü tarafından talep edilen ücretlere www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru www.tpe.gov.tr adresinden online yapılabilmektedir.

Online Başvuru İçin Tıklayınız...