• Odalar Birliği'nce hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne uygun olarak Oda'nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak,
  • Oda'nın her türlü alacak ve haklarını izlemek ve bunların tahsil işlerini yürütmek,
  • Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak, tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma önerilerini tespit ederek, Genel Sekreterlik kanalı ile Yönetim Kuruluna arz etmek,
  • Sarfiyatın bütçeye, bütçe talimatı hükümlerine, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için ödeme emirleri doğrultusunda tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,
  • Odaya ait menkul kıymetler ve gayrimenkullerle ilgili belgelerin saklanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri almak,
  • Tahsilat, tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek,
  • Odanın finansal birikimlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak,
  • Oda birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak, ilgili birimlerden gelen teknik ve idari şartnameler doğrultusunda, satın alma prosedürünün gereğini yapmak,