A.TR DOLAŞIM BELGESİ (A.TR MOVEMENT CERTIFICATE) 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol gereğince, ülkemizden birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetlerinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi'dir.

Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.

AB ile Türkiye arasında ticarette A.TR.1 ve A.TR.3 olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için "A.TR Dolaşım Belgesi" nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekir.  

• Almanya • Avusturya • Belçika • Bulgaristan • Çek Cumhuriyeti • Danimarka • Estonya • Finlandiya • Fransa • Hollanda • İngiltere • İrlanda • İspanya • İsveç • İtalya • Letonya • Litvanya • Lüksemburg • Macaristan • Malta • Polonya • Portekiz • Romanya • Slovakya • Slovenya • Yunanistan Güney Kıbrıs tarafımızdan tanınmadığı için bu ülkeye ihracat yapılmamaktadır.

Odamız 5174 Numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve sayir yönetmelikler uyarınca aşağıdaki incelemeleri yapmaya yetkili kılınmıştır:

 • İhracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcinin düzenlemiş olduğu A.TR Dolaşım Belgesinin, kurallara uygun olarak doldurulup, doldurulmadığının kontrol edilmesi
 • İhracata konu malın/malların serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, gümrük beyannamesi ve eklerinin incelenmesi
 • İhracatçı firmanın ithalatçı firma adına düzenlenmiş olduğu ticari fatura ve ihracata ilişkin kanıtlayıcı diğer tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi
1 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. İhracatçı firma'nın açık resmi kayıtlı ünvanı, İhracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu değildir. Taşıma belgesinin tarihi ve numarası yazılır

3 Numaralı Sütun: Doldurulması gümrük kanunlarımızca ve Odamız usulu açısından zorunlu olmakla birlikte ithalatçı gümrüğünde ihtiyari olarak tanımlanmıştır.İthalatçı firma'nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma'nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 Numaralı Sütun: "AET/Türkiye Ortaklığı ASSOCIATION between the EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY and TURKEY" ibaresi matbu ervrakta basılı durumdadır. Matbu olarak basılı olmayan hallerde yazılması zorunlu değildir.

5 Numaları Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. Malın hangi ülkeden ihraç edileceğinin yazıldığı alandır. (Türkiye)

6 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. Malın hangi ülkeye gideceğinin yazıldığı sütundur

7 Numaralı Sütun: Doldurulması gümrük kanunlarımızca ve Odamız usulu açısından zorunlu olmakla birlikte ithalatçı gümrüğünde ihtiyari olarak tanımlanmıştır. Taşımaya ilişkin bilgilerin yazıldığı sütundur.

8 Numaralı Sütun: Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur. İlk nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer dört nüshaya mühür vurulur ve odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından parafe edilir.Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

9 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. 10 numaralı sütunda tanımlanacak olan mal muhteviyatının sıra numaralarının yazıldığı sütundur.

10 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır.Çok kalemli mallarda fatura muhteviyatındaki mallar matbu A.TR evrakına sığmıyor ise***

11 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. İhraç edilecek malların brüt ve net ağırlıklarının yazıldığı alandır.Ağırlıklar yazılmak suretiyle gerekli ise diğer cinsten (örn:m3) ölçü birimleri de yazılabilir.

12 Numaralı Sütun: Doldurma işlemi Gümrükler tarafından gerçekleştirilecek alandır. Bu sütunda yer alan tarihler vize tarihi ve çıkış beyannamesi tarihidir.

13 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır. İhracatçının beyanının şekil ve içerik şartlarının hepsine haiz olduğunu gösteren beyan sütunudur.Bu sütununda yer alan tarih A.TR evrakını düzenleme tarihidir.

EKLER

1. A4 beyaz kağıda devam sayfaları oluşturularak her bir nüshaya ek yapılır. Bu eklerin her biri ihracatçı firma tarafından kaşelenir ve imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır. Ekler sadece imzaya yetkili kişi tarafından imzalanmış ancak kaşelenmemiş ise de imzaya yetkili olduğunu ispatlayan imza sirküleri A.TR belgesinin ekine yerleştirilir.

2. "Fatura muhteviyatı eşyalar" ibaresi ve ekinde ibraz edilen fatura numaraları yazılmak suretiyle 10 numaralı sütun doldurulur.
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla kanuni temsilcileri, DOLAŞIM BELGESİNDE kayıtlı eşyanın, TÜRKİYE MENŞELİ olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri, Dolaşım Belgesi ile birlikte ODAMIZA vermekle yükümlüdür. 

Tevsik edici belgelere örnek olarak (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır), imalatta kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri, üreticilerin kapasite raporları, ithal girdi kullanıldı ise beyannamesi, alış faturaları sayılabilir.

Odamız belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın, KATMA PROTOKOL hükümleri gereğince TÜRKİYE'de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

Üretici Firmalar İçin 

 • Satış Faturası fotokopisi (Aslı görülmek kaydı ile)
 • Odalar Sanayi Müdürlüklerince verilmiş Kapasite Raporu fotokopisi (İlk ibrazından sonra kayıt altına alındığı için her evrak düzenlendiğinde ekine konması gerekmez.)
 • Ekine, Odamızın bağlı bulunduğu 5174 numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve sayir yönetmelikler gereğince Odamızdan temin edilecek, konulması zorunlu diğer evraklar:
 • Taahhütname :Fatura ve GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları beyanı
 • Belge talep formu,Dilekçe 

Satış Firmaları için 

 • Satış Faturası fotokopisi (Aslı görülmek kaydı ile)
 • Tedarikçi (alış) faturaları fotokopisi: Alış ve satış faturalarındaki mal kalemleri birbirlerini birebir tutmak zorundadır. Alış faturasındaki tüm malların çıkışı zorunludur. Eğer alış faturası ile satış faturası birbirini bire bir tutmuyor ise, satış faturasında, referans olarak    alış faturasının seri-sıra numarası ve tarihi belirtilmek kaydıyla yazılmalıdır.
 • Ekine, Odamızın bağlı bulunduğu 5174 numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve sayir yönetmelikler gereğince, Odamızdan temin edilecek konulması zorunlu diğer evraklar:
 • Taahhütname:Fatura ve GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları beyanı
 • Belge talep formu

 

 • A.TR Dolaşım Belgesi beş nüsha olarak doldurur.
 • A.TR Dolaşım Belgesi'nin beyaz renkli nüshalardan biri odamız bünyesinde kalır.
 • Gümrük idaresi tarafından vize işlemi gerçekleştirildikten sonra, belgenin yeşil renkte olan ilk nüshası ihracatçıya verilmektedir.
 • Beyaz renkli olan nüshalardan biri gümrük idaresinde kalmakta olup, diğer 2 nüsha da fiili ihracatı takip eden ilk işgünü içinde gümrük idaresince ilgili odaya gönderilmektedir.

İBRAZ SÜRESİ: A.TR DOLAŞIM BELGESİ

İhracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

İKİNCİ NÜSHA A.TR DOLAŞIM BELGESİ

A.TR Dolaşım belgesinin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde 
 • Odamıza hitaben, ihracatçının antetli kağıdına, durumu sebep-sonuç ilişkisiyle anlatan bir dilekçe ile baş vurulması gerekir.
 • İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen ibarelerden birinin yazılması gerekir. 
 • İkinci nüsha Dolaşım Belgesinin 12 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk dolaşım belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

SONRADAN VERİLEN A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra A.TR Dolaşım belgesi düzenlenebilir.Bunun için:

 • Odamıza hitaben, ihracatçının antetli kağıdına, durumu sebep-sonuç ilişkisiyle anlatan bir dilekçe ile baş vurulması,
 • A.TR düzenlemek için gerekli yukarıda daha önce bahsi geçen tüm evrakların tevsiki zorunludur.

Türkiye ve Topluluk menşeli olan ürünler,

Üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyalar serbest dolaşımda sayılırlar.

İşlem görmüş ürünlerin AT'na ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünler için, Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergilerin, ilgili çıkış gümrüğüne yatırılması ve ihracatçı ülke tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi durumunda, söz konusu işlenmiş ürünler, Katma Protokol hükümleri uyarınca, tercihli sistemden yararlanabilmektedir. Katma Protokol'ün 2nci maddesinde de, hangi malların serbest dolaşıma tabi olacağı belirtilmiştir.

Türkiye ve Topluluk menşeli ürünlerin, Türkiye ve Topluluk ülkelerine ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan ve Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen verginin "Fark Giderici Vergi" adı altında ihracatçı ülke tarafından tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır.