İş Makinesinin Tanımı

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. 

Tescile Yetkili Kuruluşlar:

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır. 

İş Makinesinin Tescil Zorunluluğu:

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. 

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri:

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

 

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar: 

 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talep eden bir dilekçe
 • Fatura (Asıl ve fotokopi)
 • İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz (Fatura aslı yok ise gümrük giriş beyannamesi aslı eklenmelidir)
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak, "Teknik Belgeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz"
 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe, Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Noter satış sözleşmesi aslı,
 • Noter  tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)

Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe, Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Veraset ilamı aslı
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep edenbir dilekçe,Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Rehin Sözleşmesi aslı,
 • Tescil Belgesi ,
 • Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
 • Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı,
 • İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Araç sahibi firmaya ait Faaliyet Belgesinin Fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No,araç sahibini firma ünvanı İle kayıp ilanı verilir.),
 • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Eski iş makinası tescil belgesi
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe, Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Eski İş Makinesi Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
 • Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , Firmanın yeni ünvanına göre tescil edilmesini talep eden bir  dilekçe, Örnek Dilekçeyi İş Makinesi Formları Bölümünde Bulabilirsiniz
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Araç sahibi Firmaya ait Faaliyet Belgesinin fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
 • Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
  İş Makinesi Belge Yenileme Dilekçesi
    İş Makinesi Rehin Dilekçesi
    İş Makinesi Rehin Kaldırma Dilekçesi
    İş Makinesi Şirket Birleşme Dilekçesi
    İş Makinesi Teknik Belge
    İş Makinesi Tescil Belgesi Zayi Dilekçesi
    İş Makinesi Tescil Dilekçesi
    İş Makinesi Ünvan Değişikliği Dilekçesi