Türkiye'nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlar da, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamız tarafından onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı  sağlar.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Cetvelinde ‘T' kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler ise Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu (CECA) kuran anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Tarife Cetveli yanında ‘CECA' kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
Odamız 5174 numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve sayir yönetmelikler uyarınca çeşitli incelemeler yapmaya yetkili kılınmıştır.

İhracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcinin düzenlemiş olduğu EURO1 Dolaşım Sertifikası kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığının kontrolü yapılır.

İhracata konu olan mal ya da malların serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, gümrük beyannamesi ve eklerinin incelenmesi yapılır.

İhracatçı firmanın ithalatçı firma adına düzenlemiş olduğu ticari fatura ve ihracata ilişkin kanıtlayıcı diğer tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi yapılır.

İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EURO1 Dolaşım Sertifikaları, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici (ispat eden) tüm bilgi ve belgelerle onay için odamıza getirilir.

1 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır.

İhracatçı firmanın açık resmi kayıtlı ünvanı yazılır (limited, anonim), ayrıca ihracatçı firmanın açık adresi ve ülkesi yazılır.

2 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu değildir.

Tercihli ticarette kullanılan sertifika için ilgili ülke ve ülke grupları yazılır.

3 Numaralı Sütun: Gümrük kanunlarımızca ve Odamız usulü açısından doldurulması zorunlu olmakla birlikte ithalatçı gümrüğünde ihtiyari olarak tanımlanmıştır.

İthalatçı firmanın resmi kayıtlı ünvanı, açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunludur.

Ürünlerin menşei sayılan ülke veya ülkeler yazılır. Aynı zamanda malın hangi ülkeden ihraç edileceğini belirtir.

5 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır.

Varış ülke veya ülkelerini gösterir

6 Numaralı Sütun: Her ne kadar tercihe bağlı yazsa da Odamız kurallarınca doldurulması zorunludur.

Taşımaya ilişkin bilgilerin yazıldığı sütundur. Malın hangi yolla (karayolu,denizyolu,havayolu ya da demiryolu) ulaştırılacağı yazılır.

7 Numaralı Sütun: Gözlemler bölümü firma tarafından boş bırakılan bir alandır.

Odamızın mühür, kaşe ve imza ile onay işlemini gerçekleştirdiği bölümdür. İlk nüsha boş bırakılmak kaydıyla diğer dört nüshaya mühür vurulur ve odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından parafe edilir. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

8 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır.

Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır. Çok kalemli mallarda fatura muhteviyatındaki mallar matbu EUR.1 evrakına sığmıyor ise; A4 beyaz kağıda devam sayfaları oluşturularak her bir nüshaya ek yapılır. Bu eklerin her biri ihracatçı firma tarafından kaşelenir ve imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır.

9 Numaralı Sütun: Doldurulması zorunlu alandır.

İhraç edilecek malların brüt ağırlıklarının yazıldığı alandır. Ağırlıklar kilogram olarak yazılır. Gerekli ise diğer cinslerden, örneğin m3 gibi diğer ölçü birimleri de yazılabilir.

10 Numaralı Sütun: Bu alanın doldurulması tercihe bağlıdır.

Fatura tarihi ve numarası gibi faturaya ilişkin bilgiler yazılır.

 

* Ekler sadece imzaya yetkili olduğunu ispatlayan imza sirküleri EUR.1 belgesinin ekine yerleştirilir. "Fatura muhteviyatı eşyalar" ibaresi ve ekinde ibraz edilen fatura numaraları yazılmak suretiyle 8 numaralı sütun doldurulur.
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilciler, EUR.1 dolaşım sertifikasında kayıtlı eşyanın, Türk menşeli olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri, dolaşım sertifikası ile beraber Odamıza iletmek ve tasdik ettirmekle yükümlüdür.Tesvik edici belgelere örnek olarak imalatta kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri, üreticilerin kapasite raporları, ithal girdi kullanıldıysa malın gümrük beyannamesi ya da alış faturaları sayılabilir.Odamız belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın, Katma Protokol hükümleri gereğince Türkiye'de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli tasdik işlemlerini tamamlar.

 

Üretici Firmalar
  • Satış faturası fotokopisi (aslı görülmek kaydıyla)
  • Oda Sanayi Müdürlüklerince verilen Kapasite Raporu fotokopisi (ilk ibrazdan sonra kayıt altına alındığı için her evrak düzenlendiğinde ekine konulması gerekmez, süresi dolana kadar geçerlidir.)
  • Ekine, Odamızın bağlı bulunduğu 5174 numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve sayir yönetmelikler gereğince Odamızdan temin edilecek konulması zorunlu diğer evraklar; 

1-Belge talep formu,Dilekçe

2-Taahhütname (Eur.1 Dolaşım Sertifikasının son nüshasının arka sayfası)
 

Satış Firmaları 

  • Satış faturası fotokopisi (aslı görülmek kaydıyla)
  • Tedarikçi (alış) faturaları fotokopisi (alış ve satış faturalarındaki mal kalemleri birbirlerini birebir tutmak zorundadır. Alış faturasındaki tüm malların çıkışı zorunludur. Eğer alış faturası ile satış faturası birbirine birebir tutmuyor ise, satış faturasında referans olarak alış faturasının seri ve sıra numaralarını düzenlendiği tarih belirtilmek kaydıyla yazılmalıdır.
  • Ekine, Odamızın bağlı bulunduğu 5174 numaralı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve sayir yönetmelikler gereğince Odamızdan temin edilecek konulması zorunlu diğer evraklar; 

1-Belge talep formu,Dilekçe

2-Taahhütname (Eur.1 Dolaşım Sertifikasının son nüshasının arka sayfası)

 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASININ İŞLEYİŞİ

  • Euro 1 dolaşım sertifikası beş nüsha olarak doldurur.
  • Euro 1 dolaşım sertifikasının beyaz renkli nüshalardan biri odamızda kalır.
  • Gümrük İdaresi tarafından vize işlemi gerçekleştirildikten sonra belgenin yeşil renkte olan ilk nüshası ihracatçıya verilmektedir.
  • Beyaz renkli olan nüshalardan biri gümrük idaresinde kalmakta olup, diğer iki nüsha da fiili ihracatı takip eden ilk işgünü içinde gümrük idaresince ilgili odaya gönderilmektedir. 
 
İhracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

 

İKİNCİ NÜSHA

EUR.1 dolaşım sertifikasının çalınması, kayıp veya zayi edilmesi hallerinde Odamıza hitaben, ihracatçının antetli kağıdına durumu sebep-sonuç ilişkisiyle açıklayan bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin 7 numaralı kutudaki gözlemler bölümünde "İkinci Nüshadır" anlamına gelen ibarelerden birinin yazılması gerekmektedir. İkinci nüsha dolaşım belgesinin vize tarihi ilk düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

SONRADAN VERİLEN EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenemediği hallerde, eşyanın ihracından sonra EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenebilir. Bunun için; Odamıza hitaben, ihracatçının antetli kağıdına durumu sebep-sonuç ilişkisiyle açıklayan bir dilekçe ile başvurulması ve ayrıca da EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlemek için daha önce bahsi geçen tüm evrakların tevsiki gerekmektedir.

 
EUR.1 belgesi aşağıdaki ülkelere belirtilen şartlar dahilinde düzenlenir.

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu; AB, EFTA ve Türkiye'nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşmaları vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

PAMK dışında olup Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler; İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, ayrıca Fas, Filistin, Suriye ve Tunus ile de Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.

 

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler:

 

EFTA ülkeleri:

Ürdün

 

İsviçre Federasyonu

Şili

 

Norveç Krallığı

Sırbistan

 

İzlanda Cumhuriyeti

Karadağ

 

Lichtenstein Prensliği

İsrail

 

 

Makedonya

 

Hırvatistan

 

Bosna Hersek

 

 

 Fas

 

 Filistin

 

 Tunus

 

 

 Suriye

 

 

 Mısır

 

 

 Gürcistan

 

 

 Arnavutluk