01.02.2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu 28.01.2019 tarih ve 1049 sayılı ekte yer alan yazısında;

  • 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesinin hükme bağlanmış olduğu,
  • Bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verileceği, uygulanacak taban ücretin 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirleneceği ve her yıl için güncelleneceği, Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği" şeklinde düzenlendiği,
  • Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunu'nun Ek Madde 1 (l)'inde ve ekli (1) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir.
  • Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar'ın Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir.

Uygulamanın söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,