07.08.2017

Sayın Üyemiz;
4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete'de, "   Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. 
 

Özet: 

Bu Yönetmelik ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tanımların yer aldığı 4 üncü maddesine turizm belgesinin tanımı eklenmektedir. Bu Yönetmeliğin alkollü içkilerin satış ve sunumunda reklam ve tanıtım uygulamaları başlıklı 20 nci maddesine açık alkollü içki satıcılarına ilişkin bir hüküm eklenmektedir. Ayrıca, bu yönetmeliğin ürün temini ve ürün bulundurmaya ilişkin 22 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan alkollü içki satıcılarına ilişkin hükmü değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan  “satıcının” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarının” olarak değiştirilmektedir. Aynı fıkranın b bendinde yer alan “ürünleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “açık alkollü içki satıcılarıyla yapılacak anlaşmalarda ise, bira hariç herhangi bir firmanın ürünleri” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın c bendinde yer alan “satıcılara” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarına” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, Yönetmeliğe “Turizm yatırım belgelerine istinaden düzenlenen satış belgelerinin durumu’’ ve “Münhasırlık içeren mevcut anlaşmaların durumu’’ başlıklı geçici maddelerin eklenmesi düzenlenmektedir.Bilgilerinize Sunarız
 
" MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“n) Turizm Belgesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm işletmesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisi ile sınırlı kalmak koşuluyla satışa sundukları tüm ürünlere liste halinde menülerinde yer verirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “satıcının” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarının” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ürünleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “açık alkollü içki satıcılarıyla yapılacak anlaşmalarda ise, bira hariç herhangi bir firmanın ürünleri” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “satıcılara” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarına” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Alkollü içki satıcıları tüketici talebine konu alkollü içkileri, piyasa koşullarını ve tüketici taleplerini de dikkate alarak ve tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak şekilde; perakende satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri, açık alkollü içki satış yerlerinde ise bira hariç aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkânı sunabileceği çeşitlilikte işyerlerinde bulundurur. Alkollü içki kategorilerinin tamamının işyerinde bulundurulması zorunlu değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Turizm yatırım belgelerine istinaden düzenlenen satış belgelerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm yatırım belgesi ibraz edilerek Kurumdan alınmış satış belgeleri için 2019 yılı süre uzatım işlemleri esnasında turizm belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı; alkollü içki satış belgeleri için ise, bu belgelerin yanı sıra işyerinin satış belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle veya hali hazırda örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta bulunduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunludur.”
“Münhasırlık içeren mevcut anlaşmaların durumu
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce üretici, ithalatçı veya toptan satıcılar ile perakende veya açık alkollü içki satıcıları arasında yapılmış sözleşmelerin münhasır satışa ilişkin hükümleri maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür."
 
Yönetmeliğe ulaşmak için linki tıklayınız.